Świadczenie przedemerytalne to zasiłek, który można otrzymać na wniosek złożony do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek taki składa się we właściwym oddziale ZUS. Pomaga ono osobom, które przestały pracować nie z własnej winy, a mają trudności w znalezieniu nowej pracy ze względu na swój wiek. Świadczenie to jest przeznaczone dla osób, które straciły pracę w wyniku likwidacji zakładu albo jego niewypłacalności, a mają ukończone pięćdziesiąt sześć lat w przypadku kobiet i sześćdziesiąt jeden lat w przypadku mężczyzn.

Aby otrzymać świadczenie, kobieta powinna mieć minimum dwadzieścia lat stażu pracy, a mężczyzna dwadzieścia pięć. Istnieje również możliwość, aby zasiłek otrzymać po tym, jak straciło się pracę z winy pracodawcy – wówczas należy mieć ukończone pięćdziesiąt pięć lub sześćdziesiąt lat (w zależności od płci), a staż pracy powinien wynieść trzydzieści lat w przypadku kobiet, a trzydzieści pięć lat w przypadku osób płci męskiej. Trzeci przypadek, w którym można starać się o świadczenie przedemerytalne, to utrata pracy z winy pracodawcy przy trzydziestopięcioletnim lub czterdziestoletnim (mężczyźni) stażu pracy – wówczas wiek nie ma znaczenia.

Warto pamiętać, że w stażu pracy okresy nieskładkowe nie mogą przekraczać jednej trzeciej jego trwania.Dodatkowo taka osoba musi być zarejestrowana w Urzędzie Pracy i przez sto osiemdziesiąt dni pobierać zasiłek. Nie mogły w tym czasie bez uzasadnionej przyczyny odmówić oferty z Urzędu Pracy.

Ile można dorobić na świadczeniu przedemerytalnym?

Kwota ta uzależniona jest od aktualnej wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Co kwartał takie dane publikowane są przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Świadczenie emerytalne zostanie zmniejszone, jeśli nasz przychód z pracy dodatkowej wyniesie więcej niż dwadzieścia pięć procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji. Z kolei jeśli przychód wyniesie ponad siedemdziesiąt pięć procent tej kwoty, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zawiesi nam wypłacanie świadczenia przedemerytalnego. O osiąganiu dodatkowego przychodu należy bezzwłocznie powiadomić ZUS.

portfel

Obowiązek ten ma zarówno pracodawca, jak i pracownik. Nowe limity, od których obowiązuje zmniejszenie kwoty zasiłku lub zawieszenie jego wypłacania są ustalane i ogłaszane na początku marca każdego roku. Kwoty te obowiązują przez cały rok, do marca następnego roku (pomimo faktu, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie publikowane jest przez Główny Urząd Statystyczny co trzy miesiące). Warto wiedzieć, że jeśli uzyskamy prawo do zasiłku z tytułu niezdolności do pracy albo rentę inwalidzką, przestajemy otrzymywać wypłatę świadczenia przedemerytalnego.

Dokładne przepisy reguluje ustawa o świadczeniach przedemerytalnych z trzydziestego kwietnia dwa tysiące czwartego roku. Aby otrzymać świadczenie, wraz z wnioskiem należy złożyć świadectwo pracy, w którym zawarta jest informacja o przyczynie rozwiązania stosunku pracy (albo inny dokument, który o tym mówi), informację o okresach składkowych i nieskładkowych, dokumenty potwierdzające twój staż ubezpieczenia w kraju i za granicą, a także dokumenty z Urzędu Pracy, które udowadniają, że przez przynajmniej sto osiemdziesiąt dni był pobierany zasiłek dla bezrobotnych, a osoba bezrobotna nie odmówiła w tym czasie propozycji zatrudnienia.

ile można dorobić na świadczeniu przedemerytalnym

Należy również złożyć odpowiednie dokumenty, jeśli pobierano inne świadczenia lub zasiłki. Wniosek można złożyć osobiście, przez internet, przesłać pocztą albo użyć do tego specjalnego urzędomatu. O pozytywnej lub negatywnej decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wnioskujący zostaje poinformowany. Od jego decyzji można się również odwołać do sądu okręgowego.

Dorabianie do świadczenia przedemerytalnego jest ograniczone limitami, które zmieniają się co roku. Warto przed podjęciem pracy zorientować się w aktualnych kwotach, by być przygotowanym na ewentualne zmniejszenie lub zawieszenie wypłacania świadczenia przedemerytalnego. Pamiętać należy również o informowaniu ZUS-u o podjęciu pracy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here